PROJEKT

„BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“

Nositelj: Edukacijsko-rehabilitacijski fakultet, uz financijsku podršku Agencije za elektroničke medije

- ZAVRŠNI OSVRT-

Projekt „BITI SVOJ“ svojim općim ciljem usmjeren je izgradnji zdrave slike o sebi srednjoškolaca u virtualnom medijskom prostoru te osnaživanju njihovih socijalno-emocionalnih kompetencija kao ključnih u kontekstu modernoga doba. Obuhvaća veliki broj različitih aktivnosti poput osmišljavanja inovativnog, znanstveno-utemeljenog preventivnog programa i provedbu istoga, oblikovanja (psiho)edukativnih materijala za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom i medijskom okruženju, snimanja video-lekcija i dr. Ministarstvo znanosti i obrazovanja, na temelju stručnog mišljenja Agencije za odgoj i obrazovanje te pozitivnog mišljenja Etičkog povjerenstva ERF-a, dalo je suglasnost za provođenje navedenog programa u srednjim školama. Nositeljice svih programsko-razvojnih aktivnosti, kao i neposrednih radionica s učenicima, bile su djelatnice ERF-a, izv.prof.dr.sc. Josipa Mihić, izv.prof.dr.sc. Miranda Novak, dr.sc. Sabina Mandić i Lucija Lamešić, mag.soc.ped te voditeljica Projekta Sanja Radić Bursać, prof.soc.ped.

Od rujna do prosinca 2022.g. provedena je pilot-implementacija preventivnog programa „BITI SVOJ“ s članovima Vijeća učenika kao predstavničkim i reprezentativnim tijelima odgojno-obrazovnih ustanova s kojima je ostvarena suradnja, Gimnazijom Sesvete i Srednjom školom Ivan Švear Ivanić Grad. Interaktivnim radionicama obuhvaćeni su sadržaji vezano uz samosvijest, razvoj i održavanje kvalitetnih interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom svijetu, osobno i društveno odgovorno korištenje interneta (posebice društvenih mreža) kao i brigu o mentalnom zdravlju mladih. Kroz 10 osmišljenih grupnih susreta učenici su istraživali, kritički promišljali, diskutirali, izmjenjivali iskustva te pokušali doći do odgovora na pitanja poput:

Pilot-implementacija s učenicima Gimnazije Sesvete i Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad tijekom prvog polugodišta školske 2022./2023. godine uključila je i provedbu znanstvene evaluacije (evaluacije učinka i procesa). Evaluacijskim upitnicima ispitivao se kratkoročni učinak preventivnog programa „BITI SVOJ“, odnosno, eventualni napredak učenika u području znanja o virtualnom i medijskom okruženju te funkcioniranju unutar istoga, usporedbe interpersonalnih odnosa u realnom i virtualnom prostoru, razine problema mentalnog zdravlja, samoefikasnost te usvojenost socijalno-emocionalnih kompetencija. Također, važno je bilo i steći uvid u doživljaj programa od strane sudionika u kontekstu njihovog zadovoljstva i procjene subjektivne dobiti. Rezultati evaluacije govore u prilog uspješnosti programa u području unaprijeđenog znanja učenika o funkcioniranju unutar medijskog i virtualnog okruženja te osobno i društveno odgovornog ponašanja. Tijekom implementacije kod sudionika radionica nije došlo do porasta teškoća ili problema mentalnog zdravlja, a što posebno ohrabruje. Važno je istaknuti kako su učenici bili dominantno usuglašeni te interpersonalne odnose iz realnog okruženja procjenjuju kvalitetnijima. Također, njihove socijalno-emocionalne vještine su visoko razvijene. Važno je imati na umu kako su znanstvenici i stručni praktičari usuglašeni oko višestrukih dobiti razvijenih socijalno-emocionalnih kompetencija na brojnim područjima funkcioniranja osobe (primjerice, doprinosi se boljem akademskom postignuću, potiču se zdrava i prosocijalna ponašanja te smanjuju rizični i neprihvatljivi oblici, kao i poboljšava se generalna dobrobit djece i mladih). Uz navedeno, povratne informacije uključenih učenika su vrlo pozitivne te podaci evaluacije govore o njihovom zadovoljstvu, visokoj subjektivnoj dobiti te percipiranoj korisnosti od sudjelovanja u radionicama.

Uvažavajući dobivene podatke evaluacijskog procesa te činjenicu da su teme i sadržaji inovativnog preventivnog programa „BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“ vrlo aktualni i da dobro adresiraju potrebe mladih, svakako će se planirati finaliziranje ove intervencije i njena daljnja provedba.

 

Programski paket i provedene aktivnosti te rezultati evaluacijskog procesa predstavljeni su i na Stručnom skupu koji se održao 14. prosinca 2022.g. na Edukacijsko-rehabilitacijskom fakultetu. Program je dodatno bio obogaćen s dva iznimno zanimljiva i inspirativna interaktivna predavanja:

  • „Uloga zdrave slike o sebi u promociji mentalnog zdravlja mladih“, izv.prof.dr.sc. Mirande Novak
  • „Participacija učenika u školama – Forma ili resurs?“, izv.prof.dr.sc. Ivane Borić.

Učenici koji su sudjelovali na Stručnom skupu, članovi Vijeća učenika Gimnazije Sesvete i Srednje škole Ivan Švear Ivanić Grad, iskazali su svoje zadovoljstvo pripremljenim sadržajem te što su ključne poruke predavanja bile dominantno usmjerene njima, no još više dobivenom prilikom za sudjelovanjem u radionicama programa „BITI SVOJ – Biti u ravnoteži u virtualnom i medijskom okruženju“. To iskustvo su opisali poučnim, zanimljivim, zabavnim i korisnim.

 

Završni blok projektnih aktivnosti obuhvatio je oblikovanje edukativnih materijala u vidu radne bilježnice za podršku mentalnom zdravlju mladih u virtualnom medijskom okruženju te snimljenih, tematskih video-lekcija. Isti će i nadalje biti široko diseminirani prema značajnom broju suradnih institucija i organizacija te stručnjacima iz sustava odgoja i  obrazovanja (putem suradnje sa županijskim stručnim vijećima Agencije za odgoj i obrazovanje). Navedenim se svakako doprinosi osnaživanju resursa relevantnih stručnjaka za rad s učenicima na području medijskog i socijalno-emocionalnog opismenjavanja, odnosno, brige o njihovom mentalnom zdravlju.

Voditeljica Projekta:

Stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju

Sanja Radić Bursać, prof. soc. ped.

Preuzmite radnu bilježnicu:

Pogledajte video-lekcije: