Cijenik stručnih usluga od 1.11.2019.

Dijagnostika (do 120 minuta)

300,00 kn


Produženi dijagnostički postupak (do 60 minuta)

160,00 kn


Logopedsko – psihološka dijagnostika (do 120 minuta)

480,00 kn


ADOS (do 120 minuta)

400,00 kn


Dijagnostika na stranom jeziku (do 120 min.)

800,00 kn


Dijagnostika na hrvatskom jeziku, a pisanje nalaza na stranom jeziku

600,00 kn


Terapija/savjetovanje

80,00 kn


Psiho-socijalno savjetovanje – Odgojno savjetovalište

80,00 kn


Timsko psiho-socijalno savjetovanje – OS

160,00 kn


Studenti

50% redovne cijene


Korisnici koji su oslobođeni plaćanja usluga:

  • djeca primatelja socijalne pomoći/zajamčene minimalne naknade
  • korisnici mjere posebne obveze
  • djeca smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • umirovljenici (korisnici usluga koji osobno primaju stručne usluge Centra)
  • studenti ERF-a

Korisnici oslobođeni plaćanja usluga dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju navedenih uvjeta.

Roditelji djece – korisnika usluga Centra koji koriste usluge za dvoje djece, plaćaju puni iznos samo za jedno dijete, a za drugo dijete plaćaju polovicu iznosa.

Molimo Vas da participacije platite u prijemu u redovno radno vrijeme ili kod svog terapeuta.