Cjenik stručnih usluga od 19.2.2024.

Terapija/savjetovanje

27,00 eura


Procjena/Dijagnostika (do 180 minuta)

105,00 eura


Timska procjena (do 120 minuta)

135,00 eura


Patronaža

35,00 eura


Ekspertiza

50,00 eura


Procjena/Dijagnostika na stranom jeziku uz pisanje nalaza na stranom jeziku

157,50 eura


Procjena/Dijagnostika na hrvatskom jeziku uz pisanje nalaza na hrvatskom i stranom jeziku

157,50 eura


Pisano mišljenje o trenutnom stanju korisnika uključenog u terapiju/savjetovanje

25,00 eura

Webinar (trajanje 60 minuta)

10,00 eura

Predavanje/Predavanja na specifičnu temu (trajanje: max 2 sata)

100,00 eura/h

Korisnici koji su oslobođeni plaćanja usluga:

  • djeca primatelja socijalne pomoći/zajamčene minimalne naknade
  • djeca smrtno stradalog, zatočenog ili nestalog hrvatskog branitelja
  • umirovljenici (korisnici usluga koji osobno primaju stručne usluge Centra)

Korisnici oslobođeni plaćanja usluga dužni su dostaviti dokaz o ispunjavanju navedenih uvjeta.

Roditelji djece – korisnika usluga Centra koji koriste usluge za dvoje djece, plaćaju puni iznos samo za jedno dijete, a za drugo dijete plaćaju polovicu iznosa.

Studenti ERF-a plaćaju 50% navedenih cijena usluga. Studenti drugih visokih učilišta 75% navedenih cijena usluga.

Načini plaćanja: 

  • Korisnici usluga odnosno roditelji/zakonski zastupnici korisnika usluga, obavezni su, odmah po pruženoj usluzi, uplatiti novčanu naknadu za pruženu uslugu. Način plaćanja naknade je gotovinski i/ili kartični. Plaćanje se vrši u prijemnom uredu Centra, kod administrativne tajnice Centra. U iznimnim slučajevima koji se odnose na odsutnost administrativne tajnice Centra, plaćanje se može izvršiti naknadno uz obvezu slanja potvrde o izvršenoj uplati.

Naknade za usluge Centra uplaćuju se na žiro račun ERF-a, IBAN: HR8723600001101355137, Zagrebačka banka.