Komunkacijska ploča sa sržnim rječnikom

Sržni rječnik čini otprilike 80% najčešćih riječi koje se koriste u većini svakodnevnih situacija te predstavljaju temelj za funkcionalnu upotrebu jezika (Beukelman i Mirenda, 2005.). Sržne riječi temelje se na broju i vrsti riječi koje koriste djeca tipičnoga jezičnoga razvoja u dobi između 24 i 36 mjeseci (Hržica, Kuvač Kraljević i Šnajder, 2013.).

Pregledom riječi/simbola uključenih u rječnik zamjećuje se kako su u njemu zastupljene različite vrste riječi – zamjenice, glagoli, prilozi, veznici itd. Tradicionalni rječnici temelje se na imenicama  te korisnicima omogućuju isključivo imenovanje i traženje predmeta, zbog čega se danas smatra da bi sržne riječi trebale biti integralan dio svakog komunikacijskog sustava. Podučavanje korisnika sržnim riječima pomno je planiran proces u kojem stručnjaci i drugi komunikacijski partneri modeliraju jezik koji se nalazi na nešto višoj razini od djetetovih trenutačnih jezičnih sposobnosti (Hartmann, 2019.).

Rosandić Grgić, M. & Ivšac Pavliša, J. (2021). Ključna obilježja potpomognute komunikacije u ranoj intervenciji. U: Potpomognuta komunikacija kao metoda rane intervencije. Teorijska ishodišta i klinička praksa (ur. J. Ivšac Pavliša). Udžbenici Sveučilišta u Zagrebu.

Na sljedećoj poveznici je dostupna Komunikacijska ploča na kojoj se nalazi sržni rječnik: