O akademskim vještinama

Na putovanju zvano „studiranje“, krajnjim ishodištem smatra se stjecanje diplome. No, iza „svježe“ diplomiranog studenta, nalazi se osoba koja je posljednjih nekoliko godina radila na formiranju profesionalnog identiteta i stjecanju kompetencija za obavljanje stručnog rada. Na tom putovanju, studenti se susreću s mnogim osobnim, akademskim i karijernim zahtjevima i izazovima koji podrazumijevaju sve veći broj različitih (osobnih i socijalnih, akademskih i karijernih) kompetencija potrebnih za njihovo savladavanje.

Jedna vrsta kompetentnosti koja svoj nastavak nakon srednjoškolskog obrazovanja dobiva na fakultetu jest akademska kompetentnost. Ista predstavlja složeni konstrukt različitih vještina, stavova i ponašanja studenta koji doprinose njegovu akademskom postignuću, uspješnom savladavanju zadataka i ostvarivanju ciljeva. Ukratko rečeno – što je osoba akademski kompetentnija, studiranje joj je lakše te vjerojatnost da bude samopouzdanija i zadovoljnija studiranjem također raste.  

Iako se razvijaju tijekom cjelokupnog obrazovanja, akademske vještine (poput organizacije učenja, pretraživanja literature, pisanja i kritičkog mišljenja i dr.) stečene do polaska na fakultet, smatraju se nedostatnima za izvršavanje obaveza i savladavanje akademskih zahtjeva koji postaju sve veći, teži i složeniji. No, ne dajte se obeshrabriti, baš kao i mnoge druge vještine, i akademske vještine se uče, vježbaju i unaprjeđuju te je upravo proces studiranja pravo vrijeme za posvetiti se tome. Važno je krenuti! 🙂 

Akademska kompetentnost obuhvaća rad na sljedećim područjima:

 • samoregulirano učenje – predstavlja proces u kojem studenti upravljaju svojim ponašanjem te koriste vlastite sposobnosti u ostvarivanju zadanih ciljeva, prate napredak te preuzimaju inicijativu prilikom učenja (uključuje, primjerice, pronalazak odgovarajućih strategija i stilova učenja, samo-motiviranje za učenje i izvršavanjem zadataka, nošenje s akademskim odlaganjem/prokrastinacijom i sl.), 
 • nošenje s ispitnom anksioznošću – obuhvaća prepoznavanje znakova (fizioloških, emocionalnih, ponašajnih i misaonih) tjeskobe uoči ispitnih situacija te pronalazak učinkovitih i odgovarajućih strategija i načina za nošenje s istima, 
 • učinkovito upravljanje vremenom – odnosi se na vještinu određivanja, planiranja i upravljanja izvršavanjem akademskih, radnih i osobnih zadataka s ciljem što kvalitetnije vremenske učinkovitosti, 
 • prezentacijske vještine i savladavanje straha od javnog izlaganja – uključuje vještine pripreme javnog izlaganja, prepoznavanje znakova nelagode i straha od izlaganja te odabir adekvatne strategije s ciljem smanjenja navedenog, 
 • kritičko mišljenje – predstavlja proces koji se sastoji od analize tvrdnji, njihove usporedbe s drugim, traženja „protuargumenata“ te naposljetku zauzimanje stava, a važan je za dublje, dugotrajnije i kvalitetnije učenje, 
 • akademsko čitanje i pisanje – obuhvaćaju vještine aktivnog, učinkovitog i kritičkog čitanja literature te vještine pretraživanja, odabira i citiranja iste prilikom planiranja i pisanja rada (primjerice, eseja, seminara, završnog ili diplomskog rada), 
 • postavljanje ciljeva i reflektiranje – uključuju vještine prepoznavanja, određivanja i ustrajnosti u ostvarivanju željenih postignuća i ishoda učenja te promišljanje i stjecanje uvida o naučenom uz prenošenje u svakodnevni život, 
 • akademska (pisana i usmena) komunikacija i dr. – odnosi se na vještine koje uključuju komunikaciju sa svim dionicima akademskog okruženja (profesorima, kolegama, vanjskim suradnicima, mentorima i sl.).

Kontinuirano učenje, razvoj i unapređivanje akademskih vještina doprinosi krajnjem cilju studiranja, povećanju zapošljivosti i konkurentnosti na tržištu rada te osnaživanju  pojedinca za nošenje s brojnim izazovima na koje će nailaziti tijekom života.

Literatura: 

 • Kanar, C. C. (2011). The confident Student. Wadsworth: Cengage Learning.
 • Maksimović, I. i Uremović, D. (2008). Akademske vještine. Banja Luka: Panevropski univerzitet “Apeiron”.
 • Pauk, W. i Owens, R. J. Q. (2011). How to Study in College. Wadsworth: Cengage Learning.