Rad u Centru organiziran je u okviru 12 kabineta koji su temeljem prirode usluga koje razvijaju usko specijalizirani za rad s osobama s različitim razvojnim ili stečenim teškoćama, kao i rad na preventivnim programima.

doc. dr. sc. Renata Pinjatela

Ana-Marija Bohaček, mag. rehab. educ., spec. rane intervencije, voditeljica Kabineta

Dora Marinić, mag. rehab. educ.

doc. dr. sc. Blaženka Brozović, logoped, voditeljica Kabineta

izv. prof. dr. sc. Maja Cepanec, prof. logoped

izv.prof.dr.sc. Jasmina Ivšac-Pavliša, prof. logoped

doc. dr. sc. Sanja Šimleša, prof. psiholog

prof. dr. sc. Draženka Blaži, prof. defektolog-logoped

Monika Rosandić Grgić, mag. logoped

Sana Čačko, mag. logoped; Ivona Mršić, prof. psiholog

doc. dr. sc. Luka Bonetti, prof. logoped, voditelj Kabineta

doc. dr. sc. Marina Milković, prof. defektolog

dr. sc. Iva Hrastinski, prof. logoped

Tomislav Radošević, mag. logoped

prof. dr. sc. Tatjana Prizl Jakovac, prof. defektolog-logoped, voditeljica Kabineta

doc. dr. sc. Ana Leko Krhen, prof. defektolog-logoped

doc. dr. sc. Daniela Cvitković, prof. psiholog, voditeljica Kabineta

prof. dr. sc. Snježana Sekušak Galešev, prof. psiholog

Irina Turina, prof. psiholog

dr. sc. Svjetlana Salkičević Pišonić, psiholog

doc. dr. sc. Ana Bonetti, prof. logoped, voditeljica Kabineta

Maja Jurak, mag. logoped

Dora Knežević, mag. logoped

doc. dr. sc. Ana Leko Krhen, prof. logoped

prof. dr. sc. Mirjana Lenček, prof. logoped

Marina Olujić Tomazin, mag. psych. et logoped

doc. dr. sc. Sonja Alimović, mag. educ. rehab., voditeljica Kabineta

prof. dr. sc. Tina Runjić, prof. defektolog

Dominik Sikirić, mag. rehab. educ.

Vlatka Anić, mag. rehab. educ.

izv. prof. dr. sc. Ante Bilić-Prcić, mag. rehab. educ.

Valentina Mašić, mag. rehab. educ.

doc. dr. sc. Miranda Novak, prof. psihologije, voditeljica Kabineta

Sanja Radić Bursać, mag. soc. ped., zaposlena stručna suradnica u znanosti i visokom obrazovanju

doc. dr. sc. Dora Dodig Hundrić, prof. soc. pedagog

prof. dr. sc. Irma Kovčo Vukadin, prof. soc. pedagog

izv. prof. dr. sc. Josipa Mihić, soc. pedagog

doc. dr. sc. Ivana Maurović, prof. soc. pedagog

doc. dr. sc. Gabrijela Ratkajec Gašević, prof. soc. pedagog

Matea Belošević, mag. soc. paed.

Sonja Biglbauer, mag. psych.

Andrea Ćosić, mag. soc. paed.

Sabina Mandić, mag. soc. paed.

Ivana Mitrić, mag. soc. paed.

Lucija Lamešić, mag. soc. paed.

doc. dr. sc. Damir Miholić, prof. defektolog, psihodramski terapeut, voditelj Kabineta

izv. prof. dr. sc. Ana Wagner Jakab, prof. defektolog, edukacija iz Gestalt psihoterapije

izv. prof. dr. sc Martina Ferić, soc. pedagog, edukacija iz Gestalt psihoterapije

izv. prof. dr. sc. Renata Martinec, prof. defektolog, edukacija iz Psihoterapije plesom i pokretom

prof. dr. sc. Rea Fulgosi Masnjak, u t.z. prof. psiholog, voditeljica Kabineta

dr. sc. Dragana Mamić, dipl. def., SI pedagog

doc. dr. sc. Jasmina Stošić, voditeljica Kabineta

Ivana Jandroković, mag. rehab. educ.

Sanja Aguila Munoz , mag. rehab. educ.

izv. doc. dr. sc. Ljiljana Pintarić Mlinar – dipl.defektolog/nastavnik razredne nastave, voditeljica Kabineta

prof. dr. sc. Zrinjka Stančić

prof. dr. sc. Daniela Bratković, prof. reh.

Matea Gazilj, mag. rehab. educ., pripravnik

izv. prof. dr. sc. Jasmina Ivšac Pavliša, voditeljica Kabineta

Monika Rosandić Grgić, mag. logopedije, doktorski student

Klara Popčević, mag. logopedije, doktorski student

KABINET ZA RANU PSIHOMOTORIČKU STIMULACIJU


KABINET ZA RANU KOMUNIKACIJU (KRK)


KABINET ZA OŠTEĆENJA SLUHA


KABINET ZA KOMUNIKACIJSKE POREMEĆAJE ODRASLIH


KABINET ZA RAZVOJNU PROCJENU I PODRŠKU


LOGOPEDSKI KABINET


KABINET ZA PROBLEME U VIZUALNOM FUNKCIONIRANJU


ODGOJNO SAVJETOVALIŠTE


KABINET ZA PSIHOTERAPIJU


KABINET ZA SENZORNU INTEGRACIJU


KABINET ZA POREMEĆAJ IZ SPEKTRA AUTIZMA


KABINET ZA EDUKACIJSKO-REHABILITACIJSKU PODRŠKU


LABORATORIJ ZA POTPOMOGNUTU KOMUNIKACIJU